NB! Esimene avatud tund toimub Kasekese Lasteaias 6.oktoobril, kell 09.45 !
ALANUD ON REGISTREERIMINE 2016/2017 ÕPPEAASTAL TOIMUVASSE ROBOOTIKA HUVIRINGI!
NB!Robootikaringi saab eelregistreerida meiliaadressil taigur@laagrihuvialakool.ee .
Registreerimisel on vajalik edastada järgmised andmed:
Lapse ees- ja perekonnanimi.
Lapsevanema ees- ja perekonnanimi.
Lapsevanema meiliaadress ja telefon.
Kool – kus laps õpib.
Rühma eelistus.
Lapse elukoht (lapse rahvastikuregistri järgne aadress).
Eelregistreerimine toimub põhimõttel – KES EES, SEE MEES!
KOHTADE ARV ON PIIRATUD!
ÕPPE-EESMÄRGID
1. Robootika kaudu äratada huvi tehnikavaldkonna vastu ning läbi mängu ja lõbusate ülesannete õppida mehaanika ja programmeerimise põhitõdesid.
2. Anda õppijatele oskusi ja kogemusi erinevatel tehnikaaladel ning selle kaudu tutvustada õpilastele võimalikke tulevikusuundi.
3. Anda õpilaste võimalus erinevate tehnikavaldkondade koosmõjul arendada oma oskust mõelda, tuletada, analüüsida ja planeerida, mõistmaks protsesside põhjus-tagajärg seoseid.
4. Arendada õpilaste käelisi oskusi erinevate seadmete projekteerimise ja kokkupaneku kaudu.
5. Anda õpilastele teadmisi programmide koostamiseks.
6. Suurendada õpilaste meeskonnatöö ja kaasõpilastega arvestamise oskuste kujunemist.
7. Võistlustel osalemise kaudu pakkuda õpilastele teadmiste kontrolli võrdlemist ning oskust tunda rõõmu kaotusest ja võitudest.
8. Mõelda loovalt ja samas õpetada oma tegevust eesmärgistada, kavandada ning hinnata.
9. Õpilane oskab hinnata oma töö protsessi ja analüüsida valminud lahendust, mis sai hästi, mis halvasti, mida oleks võinud teisiti teha, et tulemus tulnuks parem.
ÕPPETÖÖ SISU
1. Tunnid koosnevad teooriast ja praktilisest osast.
2. Teooria toimub PowerPoint esitluste ja näidisprogrammide abil.
3. Praktilises osas saavad õpilased ülesande, millele nad robotit ehitades ja programmeerides peavad loova ja omanäolise lahenduse leidma.
4. Rõhuasetus on faktil, et robot ja programmide kirjutamine on abivahend, mida õpilased kasutavad ülesannetele lahenduste leidmiseks.
5. Probleemid (ehk igatunnised ülesanded) on seotud eluliste probleemidega, et lastel tekiks arusaam, kuidas robootikat ka väljaspool klassiruumi kasutada ning kuidas IT-alaseid teadmisi saab siduda teiste elu- ja õppevaldkondadega.
6. Ülesannetele lahenduste leidmisel peetakse silmas iga õppuri maksimaalseid võimeid. Kõige lihtsamad ülesanded on lahendatavad kõikidele õpilastele. Kiiremini tarkusi omandavad õpilased saavad lisaülesandeid, et pärast lihtsaimale ülesandele lahenduse leidmist neil endiselt tunnis tegevust oleks ning nende potentsiaali maksimaalselt arendada.
7. Õppetöö toimub astmeti:
Algaste
Antud aste on mõeldud alles alustavatele noortele robootikahuvilistele. Algaste on õpilastele, kellel robootikaalaseid teadmised puuduvad ning see on jõukohane kõigile. Antud astme lõpuks peaksid õpilased koostöös õpetaja ja lapsevanemaga jõudma selgusele lapse robootika ja tehnoloogiaalases huvis ja võimekuses. Õpilane saab teada, mis on robot, andur ja mootor. Lisaks õpitakse erinevaid liikumismehhanisme ja tutvutakse lihtsa graafilise programmeerimiskeskkonnaga.
Peale selle astme läbimist õpilane:
• teab, mis on robot ning oskab ära tunda tavaelus kasutatavaid roboteid;
• oskab hinnata andurite vajalikkust ning teab nende üldisi tööpõhimõtteid;
• oskab vastavalt ülesandele kasutada järgmisi liikumismehhanisme: rihmülekanne, hammasratasülekanne, tiguülekanne, nukkülekanne;
• tunneb end kindlalt graafilise programmeerimiskeskkonnas ning oskab kasutada lihtsamaid programmeerimise võtteid.

Õpetaja:  Mai Pitsner
Kontakt: mai.pitsner@gmail.com , 5661 5289
Toimumisaeg:
RÜHM – neljapäeval, kell 09.45 – 10.30

Toimumiskoht:
Kasekese Lasteaias
Vanuserühm: (kõige vanema rühma lapsed)

Õppetasu: 22,- eurot
Õppeperiood: oktoober – mai
Väljundid: robootikaalased näitused

NB! Õppemaks kuulub koolituskulude alla