NB! Pikapäevarühma algusaeg on täpsustamisel!

  1. Pikapäevarühma eesmärk

1.1. Pikapäevarühm võimaldab õpilastele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, vajadusel juhendamist koduste õpiülesannete täitmisel, suunamist huvialategevusele ja õpilase õigeaegset transpordi peale saatmist.

2. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine
2.1. Õpilane võetakse pikapäevarühma õpilase seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel, mis on kättesaadav huvikooli kodulehel. Vanem esitab avalduse õpilase pikapäevarühma arvamiseks üldjuhul 9. septembriks, vajadusel ka õppeperioodi jooksul.
2.2. Minimaalselt saab laps osaleda pikapäevarühmatöös ajavahemikul (9.september 2019 – 31.jaanuar 2020 ja/või 1.veebruar 2020 – 29.mai 2020). Pikapäevarühm avatakse 24 lapsega.
NB! Kui pikapäevarühmas väheneb õppeperioodi keskel lastearv alla 24 lapse (minimaalne laste arv rühmas on 24 last), siis on huvikoolil õigus pikapäevarühm sulgeda ja teenusepakkumine lõpetada). 
2.3. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühma õpilaste nimekirjast välja vanema kirjaliku taotluse alusel direktori käskkirjaga.

3. Pikapäevarühma töökorraldus.
3.1. Pikapäevarühm töötab E – N kell 12.00 – 15.00.
3.2. Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö poolaasta kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise.
3.3. Pikapäevarühma õpetaja tutvustab õpilastele pikapäevarühma kodukorda (lisa 2) ja jälgib sellest kinnipidamist.
3.4. Pikapäevarühma arvestust peab õpetaja Stuudiumis.
3.5. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
3.6. Pikapäevarühma õpetajal on nimekiri õpilastest, kes osalevad kooli ruumides toimuvates ringitundides.
3.7. Pikapäevarühma tegevust võib korraldada õppekäikude, matkade vm tegevusena ka väljaspool kooli ruume kooliõuel, terviserajal, alevikus, raamatukogus jm vastavalt rühma tegevuskavale ja eelnevale kokkuleppele vanema ja I kooliastme õppejuhiga.
3.8. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe vanemaga.
3.9. Pikapäevarühma õpetaja ei vastuta õpilase eest, kui õpilane lahkub pikapäevarühmast omavoliliselt.
3.10. Pikapäevarühma töökorraldusest ja päevakava rikkumisest teavitatakse vanemat õpilaspäeviku või Stuudiumi kaudu ning kohaldatakse rikkujatele kooli kodukorras ettenähtud mõjutusvahendeid.
3.11. Õpilastest, kes rikuvad pikapäevarühmas pidevalt kodukorda ega allu õpetaja korraldustele, on õpetajal õigus anda teada kooli juhtkonnale sobivate lahenduste leidmiseks

4. Pikapäevarühma õpetaja ülesanded on:
4.1. suunata õpilasi koduste ülesannete täitmisele;
4.2. arendada õpilaste koostöövõimet;
4.3. kujundada õpilaste omavahelist läbisaamist, käitumiskultuuri, oskust teistega arvestada;
4.4. õpetada õpilasele oma aja planeerimist;
4.5. viibida õpilastega värskes õhus;
4.6. suunata ja jälgida õpilaste huvitegevust;
4.7. teha koostööd klassijuhatajatega ja vajadusel õpilaste vanematega;
4.8. osaleda kooli üritustel.

5. Pikapäevarühma päevakava
5.1. PPR tegevuspäeva kuuluvad värskes õhus viibimine, mängud, vaba tegevus, valmistumine järgmiseks päevaks (koduste ülesannete täitmine) ja huviringides osalemine.

Õpetaja: täpsustamisel
Kontakt: 
Toimumisaeg:
Esmapäevast – neljapäevani, kell 12.00 – 15.00
Toimumiskoht: ruum nr

Koolivaheajal on pikapäevarühm suletud

Õppetasu: 70.- eurot kuus

Pikapäevarühma avaldus: https://www.laagrihuvialakool.ee/wp-content/uploads/2019/08/Pikapäevarühma-avaldus-1.pdf

PIKAPÄEVARÜHMA KODUKORD

Pikapäevarühm:
– aitab lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste läbi;
– aitab kujundada lastes iseseisva töö harjumusi; abistab õpilasi kodutööde tegemisel;
– õpetab lastele vastutustunnet; arendab õpilaste sotsiaalseid oskusi;
– õpetab oskust teistega arvestada;
– aitab organiseerida klassivälist tegevust (raamatute lugemine, joonistamine, – arendavate töölehtede täitmine);
– õpetab suhtuma igasse lapsesse kui indiviidi, näidata tähelepanu, respekti.

Pikapäevarühma töökorraldus
1. Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvitegevuses ning huvide arendamisel.
2. Pikapäevarühma võetakse õpilane vanema avalduse alusel või õpetaja suunamisel.
3. Pikapäevarühm alustab tööd kell 12.00 ja lõpetab töö kell 15.00.
4. Pikapäevarühma töö toimub iga päev kindlas klassiruumis.
5. Pikapäevarühmas viibides saab soovi korral etteteatamisega kooli toitlustajale süüa oodet kell … – 14.00 (oode on lisatasu eest)

Pikapäevarühma (PPR) õpetaja
– vastutab PPR tegevuse ja selle sihipärase toimimise eest;
– juhendab ja abistab vajadusel õpilasi koduste tööde tegemisel;
– loob positiivse õhkkonna PPR õpilaste ja nende vanematega;
– korraldab ja viib läbi PPR tegevusi vastavalt tööplaanile ja päevakavale;
– saadab õpilased õigeaegselt huvialaringidesse, suunab õpilased bussile või koju;
– täidab pikapäevarühma päevikut ja valmistab ette rühma tegevuskava;
– jälgib, et PPR õpilased ei rikuks kooli kodukorda. Teavitab klassijuhatajat või vanemat kodukorra rikkumisest;
– teavitab vanemat õpilase omavolilisest lahkumisest kooli territooriumilt ja muudest kodukorra rikkumistest.

Pikapäevarühma õpilase vanem:
– esitab elektroonilise avalduse õpilase vastuvõtmiseks pikapäevarühma õppeaasta alguses kuni 9. septembrini (vajadusel ka õppeperioodi jooksul);
– märgib avaldusel soovitud PPR osalemise nädalapäevad ja mis kellani laps rühmas viibib;
– kui õpilane peab varem lahkuma, kirjutab vanem vastava teate õpilase päevikusse või informeerib õpetajat Stuudiumi teel.

Pikapäevarühma (PPR) õpilane:
– läheb kohe pärast ainetundide lõppu pikapäevarühma ruumi;
– täidab kooli ja pikapäevarühma kodukorda ning õpetaja korraldusi;
– osaleb pikapäevarühma planeeritud tegevustes;
– valmistab ette järgmise koolipäeva suulisi ja kirjalikke kodutöid;
– osaleb valitud ja registreeritud huviringi(de)s;
– tegeleb oma hobidega (loeb raamatuid, teeb kunsti- ja käsitööd, lahendab nuputamis- ja arvutamisülesandeid, töötab läbi erinevaid keeleõpetuslikke harjutusi, mängib lauamänge jne);
– ei sega oma tegevusega kaasõpilasi;
– saab kasutada kooli raamatukogu selle lahtiolekuaegadel;
– ei lahku kooli territooriumilt;
– teavitab õpetajat, kui peab varem lahkuma koolimajast (ainult vanema nõusolekul);
– lahkudes koristab oma töölaua ja selle ümbruse.