Õppuri esindajal on õigus Leping üles öelda, teatades sellest kirjalikult (e-kiri) vähemalt 3 päeva enne järgmise kuu algust e-posti aadressil oppeinfo@laagrihuvialakool.ee , vastasel korral kohustub Õppur maksma õppetasu järgneva kuu eest. (Huvialakooli käsunduslepingu punkt 3.2.2. ja 3.2.3).

NB! Õppuri huviringist väljaarvamine toimub õpilase seadusliku esindaja poolt saadetud e-kirja alusel!

Õppetasu arvestus käib kalendrikuudes.

Tasaarveldus õppetasu osas tehakse juhul kui õppetööd ei ole toimunud õpilase haiguse tõttu vähemalt 14 kalendripäeva ja kui sellest on Õppur/Õppuri esindaja teavitanud Huvikooli e-posti teel koheselt pärast õpilase tervenemist (Huvialakooli käsunduslepingu punkt 4.4).