Täiendusõpe põhikooli lõpetajale ja gümnaasiumisse astujale.

NB! Esimene tund toimub 13.jaanuaril 2021!

Kursustele ootame 9.klassi õpilasi, kes soovivad täiendavalt valmistuda põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Toimuvad rühmatunnid, kus käsitletakse eksamiks vajaminevat materjali. Kursusel saab ettevalmistuse nii põhikooli lõpueksamiks  kui ka erinevatesse gümnaasiumidesse kandideerimiseks.

Tulge meile õppima, aitame teil koolis õpitud materjali kinnistada ja korrata.

Sihtgrupp: 9.kl õpilased.

Kursuse õppemaht on 28 õppetundi!

Õpperühm: kuni 12 õpilast

Toimumiskoht:
Laagri Kool ruum nr. 327 (Terje Koll)
Laagri Kool ruum nr. 328 (Mare Kaljuste)

Toimumisperiood:
I rühma kursus toimub 13.01.2021 – 28.04.2021 VABU KOHTI EI OLE!
II rühma kursus toimub 13.01.2021 – 28.04.2021 VABU KOHTI EI OLE!
III rühma kursus toimub 14.01.2021 – 29.04.2021
VABU KOHTI EI OLE!

Juhendaja: Mare Kaljuste ja Terje Koll

Maksumus: 145 eurot (õppemaksu on võimalik tasuda ka kuupõhiselt)

Kursuse eesmärk:

avastada matemaatika ilu ning võlu;

korrata ja kinnistada põhikooli matemaatikatundides õpitud materjali;

korrata lõpueksami sooritamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Toimumise aeg: 

I RÜHM – kolmapäeval 16.00 – 17.30 (õp. Mare Kaljuste)
II RÜHM – kolmapäeval 16.00 – 17.30 (õp. Terje Koll)
III RÜHM – neljapäeval 16.00 – 17.30 (õp. Terje Koll ja Mare Kaljuste)

Läbitavad teemad:

Arvuhulgad. Arvutamine ratsionaalarvudega.

Tehted astmete ja juurtega.

Tehted üks- ja hulkliikmetega.

Avaldiste lihtsustamine.

Protsentarvutus.

Võrrandid ja võrrandisüsteemid.

Tekstülesanded.

Funktsioonid ja nende graafikud.

Geomeetria.

Tõenäosus ja statistika.

Ülevaade eelmiste aastate eksamitest ja tüüpvigadest.

Tulemus:

Kui teha aktiivselt tööd nii kohapeal kui iseseisvalt kodus, siis kursuse lõpetaja teab ja oskab:

arvutada ratsionaalarvude, astmete ja juurtega;

algebra põhivalemeid ja teisendada ratsionaalavaldisi;

lahendada erinevaid protsentülesandeid;

lahendada lineaar- ja ruutvõrrandeid ning kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteeme;

lahendada tekstülesandeid erinevate võrrandite või võrrandisüstemide koostamise abil;

funktsionaalse sõltuvuse mõistet ning võrdelise ja pöördvõrdelise seose, lineaar- ja ruutfunktsiooni  omadusi;

joonestada võrdelise ja pöördvõrdelise seose, lineaar- ja ruutfunktsiooni graafikuid;

lahendada täisnurkseid kolmnurki kasutades Pythagorase ja Eukleidese teoreemi ning teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelisi seoseid;

kasutada ülesannete lahendamisel Thalese teoreemi ning teadmisi kesk- ja piirdenurgast;

arvutada ainekavaga määratud tasandiliste kujundite ümbermõõtu ja pindala ning ruumiliste kehade pindala ja ruumala;

vaadelda ja kirjeldada igapäevaelus ettetulevaid andmestikke ja leida aritmeetilist keskmist, moodi ning mediaani;

statistilise tõenäosuse tähendust ja leida lihtsamatel juhtudel sündmuse tõenäosust. 

Koolivaheajal tunde ei toimu.
Õppemaks kuulub koolituskulude alla!