Esimene tund toimub 03.novembril!

Täiendusõpe põhikooli lõpetajale ja gümnaasiumisse astujale
Kursustele ootame 9. klassi õpilasi, kes soovivad täiendavalt valmistuda põhikooli eesti keele ja kirjanduse lõpueksamiks. Toimuvad rühmatunnid, kus käsitletakse eksamiks vajaminevat materjali. Kursusel saab ettevalmistuse nii põhikooli lõpueksamiks kui ka erinevatesse gümnaasiumidesse kandideerimiseks.

Tulge meile õppima, aitame teil koolis õpitud materjali kinnistada ja korrata.

Kursuse õppemaht on 28 õppetundi ja toimub 14 korral!

Sihtgrupp: 9. kl õpilased.

Õpperühm: kuni 12 õpilast

Klassiruum: ruum nr. 309

Juhendaja: Hele Kriisa

Maksumus: 145 eurot (võimalik tasuda õppemaksu ka kuupõhiselt)

Kursuse eesmärk:

avastada eesti keele ja kirjanduse ilu ning võlu;

korrata ja kinnistada põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpitud materjali;

korrata lõpueksami sooritamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Toimumise aeg:

03.november 2020 – 16.veebruar 2021

Teisipäeval, kell 16.00 – 17.30 (VEEL ON VABU KOHTI)

Läbitavad teemad:

 • rahvaluule ja kirjanduse liigid, žanrid, nende määratlemine;
 • keele- ja kirjandusteoreetilised põhimõisted;
 • funktsionaalne lugemine ja erinevate tekstide analüüs;
 • publitsistliku, ametliku, ilukirjandusliku ja teadusliku stiili tunnused;
 • kirjandiõpetuse põhitõed;
 • lühikirjandi kirjutamine;
 • sõnastus- ja stiiliharjutused;
 • õigekirjaharjutused (täheortograafia, käänamine, pööramine, sõnaliigid, võrded, kokku- ja lahkukirjutamine, suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid, võõrsõnad, veaohtlikud sõnad);
 • nüümid, sõnavara mitmekesistamine (kõnekäänud, vanasõnad jm).

Tulemus:

 • teame rahvaluule liike, tunnuseid;
 • oskame määratleda kirjanduse liike ja žanre;
 • teame peamisi kirjandusteoreetilisi mõisteid;
 • tunneme ära olulisemad kujundid: epiteet, võrdlus, isikustamine, metafoor, kordus;
 • oskame analüüsida ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediateksti;
 • oskame kirjutada lühikirjandit;
 • oskame leida sünonüüme, antonüüme ning neid tekstis kasutada;
 • oskame rakendada õigekirjajuhiseid;
 • väärtustame korrektset emakeelekasutust.

Koolivaheajal tunde ei toimu.
Õppemaks kuulub koolituskulude alla!