NB! Esimene tund toimub 3.oktoobril!

Õppetöö peaeesmärgiks on lapse arengu toetamine ja
kooliks vajalike oskuste arendamine loovtegevuste, kirjanduse ning kunsti
kaudu. Samuti on eesmärgiks pakkuda lõõgastust ja vaheldust argilasteaiapäevale
turvalises, väikeses ja toetavas õpikeskkonnas; lapse unikaalsete võimete
varajane avastamine ja arendamine, loovuse ning eneseväljendusoskuse arendamine.

Õppetund algab enamasti muinasjutu või kirjanduspala kuulamise või õpetaja poolt esitatud lühinäidendi vaatamisega.

Pärast kuulatud või nähtud lugu jagatakse oma tundeid, mõtteid ja emotsioone ringikaaslaste ning õpetajaga. Loo väljendamiseks võetakse omavahel lõimituna appi kaunid kunstid: kas muusika kuualamine, liikumine, tantsimine, laulmine, rütmide loomine, joonistamine, maalimine, voolimine, meisterdamine dramatiseering ja/või loovmäng, et antud lugu paremini mõista ja seda ka loovalt väljendada.

Õppe-eesmärgid:

Huvihariduse andmine lõimitult keele ja kõne ning kunsti (osaliselt ka muusika ja liikumise alal).
Isiksuse tasakaalustatud areng, mis põhineb lapse individuaalsetel omadustel.
Esteetiliste ja eetiliste isikuomaduste arendamine.
Loovuse arendamine.
Erinevate õppevaldkondadega seonduvate osaoskuste arendamine.

Huviringis arendame, süvendame ja toetame:

Lugemishuvi ja raamatuhuvi.
Kuulamis-ja jutustamisoskust.
Suulist eneseväljendusoskust ja rütmitunnet.
Väärtuskasvatuse kaudu üldtuntud ja tunnustatud käitumisnormide ja heade kommete süvendamist ja kinnistamist.
Funktsionaalsete oskust arendamist kunsti kaudu: nt peenmotoorikat, silma ja käe koostööd, tähelepanu keskendumist.
Esinemisjulgust ja isikupärast eneseväljendust.
Erinevate kunstipõhiste meetodite ja tehnikate tundma õppimist ja kasutamist.
Empaatiavõime arengut dramatiseeringute ja rollimängude kaudu.
Pakume lõõgastust loovtegevustes, muusikas, liikumises, kunstis.

Õpetaja: Kristi Bauman
Kontakt: 
kristib848@gmail.com , tel – 5658959
Toimumisaeg:
I rühm: kolmapäeval, kell 16.00 – 16.45
NB! Üks tund kestab 45 minutit ja 1x nädalas.
Vanuserühm: 4-7 aastased eelkooliealised lapsed
Toimumiskoht: Laagri Kooli klassiruum nr. 205
Õppetasu: 22,- eur kuus

Õpitulemused:
Laps oskab end eakohaselt, õigesti ja selgesõnaliselt väljendada. Oskab rääkida oma mõtetest, jutustada enda välja mõeldud lugusid, väljendada oma tundeid.
Laps oskab arvestada kaaslastega, viisakalt ja sõbralikult suhelda. Laps omandab esinemisoskuse ja julguse.
Lapsel kujuneb vaatlusoskus ja ilumeel, areneb fantaasia.
Areneb lapse peenmotoorika, silma ja käe koostöö.
Laps oskab kasutada erinevaid kunstimaterjale ja töövahendeid ning luua isikupäraseid kunstitöid. Laps suudab loovalt improviseerida: luua rütme ja helisid, mõelda välja lugusid, liigutusi, olla oma kunstitöid luues julge väljendusrikas
Hindamine toimub õppetöö käigus suuliselt, lapsi kiites, tunnustades ja julgustades. Laste arengust saavad vanemad pidevalt teavet lapsi kuulates, nende töid nähes ja õpetajaga vesteldes. Laste töödest võib õppeaasta lõpus korraldada näituse lasteaia galeriis või seintel.

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!